Facilitation Platform Money Place


Co Creation of a Non Banking Facilitation Platform (a Non Banking Facilitation Platform doesn't require a banking licence) to correct the root of all evil
We as a crowd can re-built Money Place within less then a week.
(Nederlandse vertaling scroll naar beneden)
Our stolen free access to Earth, her resources, and each others talents 'must' be corrected. We 'should' stand for this together from Unity Consciousness and the longing to simply live together on Earth (should '' because this is a free choice, MUST be a free choice made by everyone from an inner longing and awareness otherwise there will be no transformation).

Equi DID correct the robbery of our direct access to Earth, her resources, and each other(s talents) since 2007 but not anymore. Equi Place triggered all in every ones indoctrinated psyche what was needed to be seen just by her existence: our inner deformed world we built up from division of each other, and ourselves.


The impulse to simply live together must come from society: the impulse to create a facilitation platform, like Money Place, MUST come from society now.


The fact that ONE human is in trouble because the current system does cause problems, is one to many: recognizing this and DOing something from this awareness is coming from within and the longing to simply live together. Which solves ALL collective problems and IS our true protection.

All organizations and humans simply can live together with the hungry child DIRECTLY. The hungry child does not need huge corporation which pledge for donations and/or money for education, etc.

All organizations and humans simply can live together with the thousands and thousands refugees all over the world. With the people in Nepal who are truly suffering. Etc. Etc.

The direct living together with the child, the refugee, the victim of the Earthquake IS the new experience, IS the education, IS the 'NEW' living together, IS the 'NEW EARTH' which is already here and lived by those who perceive her.


An overview with the wonderful facilities the Non Banking Facilitation Platform Equi Place offered. We as a crowd can re-built Money Place within less then a week.


The Non Banking Facilitation Platform Equi Place (aka Money Place) is dissolved
We dissolved the Equi Place Non Banking Facilitation Platform, since facilitation means the platform itself does NOTHING, she only facilitates a choice which is made by humans and in the here NOW humans do NOT choose to simply live together and stand for free access to what we all NEED to be physically alive.

We provided our information, insights, awareness from 'free and unburdened and unburdening living together freely, we created a Non Banking Platform (which was Equi Place aka Money Place), an Academy, we gave insights in how to take the next generation as the normal reference point, we gave transitional insights for the fears of the rich. We showed that from Existence Money all would dissolve: social welfare and the poverty and taxations caused by the current system. Also the current controlled Health Care organization would dissolve totally with public Health Care accounts, so simple, so awfully simple. The flexibility of living together is so awfully simple.

We provided everything which is needed to make a conscious choice but people are not making the choice to live together and stand for each other(s freedom). Still being to much indoctrinated in their psyche and occupied with their OWN problems: their mortgage, their loans, their jobs, their... etc.


Facilitation only will work when humans make a choice
Alleen een gemaakte keus kan gefaciliteerd worden
On July 25th all Platforms including Equi Place are dissolved but her awareness is STILL very much ALIVE of course.

The Truth of Life was always here, is here NOW, and will be here always. The flexibility of Life, Life flowing in her own context, no interference, just let her BE.

 

We ARE the New Earth-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederlandse vertaling
Co Creatie van een Non Banking Facilitatie Platform (voor een Non Banking Facilitatie Platform heb je geen bank-licentie nodig) ter correctie van de oorzaak van ALLE shit in de wereld
Onze gestolen vrije toegang tot de Aarde, haar middelen, en elkaars talenten dient gecorrigeerd te worden. Wij 'moeten' hier gezamenlijk voor gaan staan vanuit Eenheids Bewustzijn en het verlangen gewoonweg samen te leven op Aarde (moeten tussen '' omdat dit een vrije keuze is, een vrije keuze MOET zijn door iedereen gemaakt vanuit een innerlijk verlangen en bewustzijn omdat er anders geen transformatie plaatsgevonden heeft).

Equi WAS de correctie van de diefstal van onze directe vrije toegang tot Aarde, haar middelen, en elkaars talenten vanaf 2007, maar nu niet meer. Equi Place heeft vanzelf door haar bestaan opgeroepen wat er op te roepen viel in iedereeen; onze innerlijk misvormde wereld die we opgebouwd hebben vanuit afscheiding van elkaar, en van onszelf.

Het feit dat EEN mens in de problemen is omdat het huidige systeem deze problemen veroorzaakt, is er één teveel: dit herkennen en vanuit onderliggend bewustzijn hier naar handelen, komt van binnenuit en het verlangen om gewoonweg samen te leven. Waardoor ALLE collectieve problemen oplossen en wezenlijk samen leven, IS de echte bescherming.

Alle organisaties en mensen kunnen gewoon DIRECT samen leven met het kind dat honger heeft. Het kind dat honger heeft, heeft de grote organisaties die op zoek zijn naar mensen die donaties beloven en/of geld voor scholing, etc. niet nodig.

Alle organisaties en mensen kunnen gewoonweg samen leven met de duizenden en duizenden vluchtelingen over de hele wereld. Met de mensen in Nepal die diep lijden. Etc. Etc.

Het DIRECTE samen leven met het kind, de vluchteling, het slachtoffer van de aardbeving IS de nieuwe ervaring, IS de scholing, IS het 'NIEUWE' samen leven, IS de 'NIEUWE AARDE' die al hier is en geleefd wordt door hen die haar waarnemen.


De toets voor samen leven
De toets voor samen leven is natuurlijk: degenen die naar buiten geduwd worden, onmiddellijk weer naar binnen halen. Dit gebeurt direct, door voldoende geldgetallen aan te maken voor iedereen die naar buiten geduwd wordt. Dan is de uitstoting onmiddellijk los gelaten. Met niets kostende geld getallen.

Dat dat impact heeft... ja... precies. Dat is precies wat aangezien moet worden en aangegaan moet worden. Dan zie je hoeveel verweer je hebt opgebouwd in jezelf, tegen het niets kostend bestaan van een ander.

Niet het onmiddellijk iedereen weer aan boord halen als uitgangspunt in het samen leven nemen, dat is gewoon het uitstoten zelf nog steeds.

Het weer aan boord halen kost niets. De geldgetallen kosten niets.
Dit als uitgangpunt juist moedwillig blijven ontwijken, dat is gewoon het uitstoten zelf nog steeds.De impuls om gewoonweg samen te leven moet nu vanuit de samenleving komen: de impuls om een facilitatie platform te creëren MOET nu uit de samenleving komen.


Overzicht van de fantastische functionaliteiten die het Equi Place Non Banking Platform bood. Wij als samenleving kunnen Money Place binnen minder dan een week opnieuw inrichten.


Het Non Banking Faciliterings Platform Equi Place (Money Place) is opgelost
Het Equi Place Non Banking Platform is opgelost, omdat facilitatering inhoud dat het platform zelf NIKS doet, maar 'slechts' een door mensen gemaakte keuze kan faciliteren en in het hier en NU kiezen mensen er NIET voor om simpelweg samen te leven en te staan voor vrije toegang tot hetgeen we allemaal NODIG hebben om fysiek te kunnen bestaan/in leven te blijven.

Wij hebben informatie, inzichten, en bewustzijn vanuit 'vrij en onbelast(end) samen leven' vrijelijk beschikbaar gesteld, we hebben een platform gecreëerd (dat was Equi Place aka Money Place), een Academy ingericht, we hebben inzicht gegeven hoe je de volgende generatie als het normale uitgangspunt kunt nemen, we hebben transitie inzichten gegeven voor de angsten van de rijken. We hebben getoond dat vanuit bestaansgeld niet alleen de sociale dienst en de daarbij horende onterechte armoede en belastingen oplossen, maar dat ook het totale zorgverzekeraars controle apparaat oplost door zorgrekeningen openbare rekeningen te laten zijn, zo simpel, zo afschuwelijk simpel. De souplesse van samen leven is zo afschuwelijk simpel.

We hebben alles dat nodig is om een bewuste keuze te maken maar mensen maken de keuze voor 'vrij en onbelast(end) samen leven' niet en ze gaan niet staan voor elkaar(s vrijheid). Nog steeds teveel geïndoctrineerd in hun psyche and in beslag genomen door EIGEN problemen: hun hypotheek, hun lening, hun jobs, hun... etc.


We ARE the New Earth

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten